Τομείς Δράσης

Η δράση της ένωσης, σύμφωνα με το καταστατικό, συνίσταται στους ακόλουθους τομείς:

  • Παρακολούθηση, σχεδιασμός, συντονισμός, συμμετοχή, υλοποίηση και διαχείριση πρωτοβουλιών και προγραμμάτων που προβλέπονται και χρηματοδοτούνται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανά της ή και άλλους φορείς ή οργανισμούς της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής και αφορούν τα άτομα με νοητική υστέρηση.
  • Παρακολούθηση και διαχείριση πληροφοριών και εμπείρων σχετικών με την υλοποίηση προγραμμάτων, κοινοτικών ή Ελληνικών, κοινωνικής ή και επαγγελματικής αποκατάστασης των ατόμων με νοητική υστέρηση καθώς και αξιολόγηση των σχετικών προγραμμάτων και πληροφοριών.
  • παρακολούθηση των παρεχομένων από τους μετέχοντες στην ένωση υπηρεσιών και συμβολή στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους.
  • Ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων, τεχνογνωσίας, εμπειριών και πρακτικών με αντίστοιχους φορείς στήριξης ατόμων με νοητική υστέρηση.
  • Δημιουργία Τράπεζας Δεδομένων για θέματα που αφορούν τα άτομα με νοητική υστέρηση και διαρκής ενημέρωση της για την παροχή σχετικών πληροφοριών.
  • Πραγματοποίηση μελετών και ερευνών που αποβλέπουν στην επέκταση και βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών και των τρόπων στήριξης των ατόμων με νοητική υστέρηση και εκπόνηση σχετικών προγραμμάτων και προτάσεων.
  • Έκδοση ενημερωτικών εντύπων, βιβλίων και δημοσιεύσεων για την πληροφόρηση και επικοινωνία μεταξύ της ένωσης και του κοινού.
  • Οργάνωση και συντονισμός κοινών δραστηριοτήτων των συμμετεχόντων στην εταιρία, π.χ. συνέδρια, σεμινάρια, αθλητικών εκδηλώσεων, εκθέσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα εκδηλώσεων ή αγορών και οποιασδήποτε άλλη μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δραστηριότητα.
  • Επικοινωνία και συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής ή και η συμμετοχή της ένωσης ως μέλος σε διευρωπαϊκούς αντίστοιχα σκοπούς και χαρακτήρα φορείς.